Julkishallinto ja tutkimuslaitokset

Talouden rakenteet 2011
Talouden rakenteet 2011 on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen vuosittain julkaisema laaja ja tiivis tietopaketti Suomen taloudesta ja sen kehityksestä. Julkaisussa painotetaan julkisen talouden kuvausta. Raportti tarkastelee myös kansantalouden kehitystä, työmarkkinoita, hyvinvointieroja ja ilmastopolitiikan haasteita. VATT-julkaisut 59/2011. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Julkaisu sisältää myös kuviopankin, josta voi poimia taulukoita ja kuvioita omiin esityksiin ja julkaisuihin.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi. Keskeisiä VATT:n asiakasorganisaatioita ovat valtiovarainministeriö, valtioneuvoston kanslia ja muut ministeriöt. VATT on uudistanut julkaisusarjansa vuoden 2009 alusta. Kaikki julkaisut vuoden 2009 alusta ovat saatavina PDF-muodossa www-sivuilta.

Taloudellinen tiedotustoimisto
Taloudellinen tiedotustoimisto vastaa elinkeinoelämän koulutus- ja uravalintoja tukevasta viestinnästä. Tiedotustoimisto seuraa yritysten toimintaympäristössä ja nuorten asenteisa tapahtuvia muutoksia. Sivujen kautta on tilattavissa myös monenlaista työelämää koskevaa aineistoa.

Kriisien jälkeen - Suomen talouden rakenteellinen kehitys vuosina 2013 - 2030.

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun uudet toimialaraportit
Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu on julkaissut toimialaraportteja loppuvuodesta 2013 muun muassa seuraavilta toimialoilta (vaatii käyttäjäksi rekisteröitymistä): matkailu, kaivosteollisuus, luovat alat, uusiutuva energia.

Valtiovarainministeriön julkaisut
Valtiovarainministeriö julkaisee säännöllisesti toimialaansa liittyvää aineistoa, kuten katsauksia taloustilanteesta ja laajempia taloudellisia katsauksia.

Työllisyyskatsaus
Työllisyyskatsaus on työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittain Työnvälitystilaston pohjalta laatima katsaus työttömyyden, avoimien työpaikkojen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden viimeaikaisesta kehityksestä.

Suomen Pankin talousennusteet
Suomen Pankki julkaisee kokonaistaloudellisen ennusteensa Euro & talous -lehden kesäkuussa ja joulukuussa ilmestyvissä Talouden näkymät -numeroissa. Suomen talouteen keskittyvä ennusteraportti laaditaan rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Raportissa esitellään lisäksi Suomea koskevan ennusteen taustalla olevat Suomen Pankin arviot kansainvälisen talouden tulevasta kehityksestä. Ennusteraportissa tarkastellaan viimeaikaista talouskehitystä sekä kuluvan ja kahden seuraavan kalenterivuoden näkymiä.

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA)
Ennusteet-osiosta löytyvät mm. Suhdanne-julkaisun lehdistötiedotteet (myös alueellisia ennusteita). Viime vuosina ETLA on keskittynyt erityisesti kansainvälisen talouden ja Suomen eri toimialojen seurantaan. Talouden ennustamisessa käytetään useita malleja ja laskentajärjestelmiä. Kotimaan talouden ennustamisessa apuna ovat muun muassa ETLAn kokonaistaloudellinen malli, toimialaennustemalli, aluetalouksien ennustemalli sekä kansantalouden pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien arviointiin soveltuva malli. Kansainvälisen talouden ennusteet tehdään englantilaisella NIGEM-mallilla.

Metsäntutkimuslaitos (Metla)
Vuosittain ilmestyvässä Metsäsektorin suhdannekatsauksessa esitetään ennusteet mm. Suomen metsäteollisuustuotteiden viennille ja hinnoille, raakapuun kysynnälle ja hinnoille, työvoimalle sekä yksityismetsätalouden investoinneille. Ennusteiden lähtökohtana on tärkeimpien vientimaiden talouskehitys.

Palkansaajien tutkimuslaitos
Tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis- ja syyskuussa. Lisäksi niiden välillä tehdään ennusteen tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat kuukausittain kotisivuilla ajankohtaista talouskehitystä.

Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus PTT
Tutkimuskeskus laatii kaksi kertaa vuodessa lyhyen aikavälin talousennusteen. Ennustekokonaisuus käsittää arvion maailmantalouden kehityksestä, Suomea koskevan kattavan makroennusteen, ennusteen talouskehityksen pääpiirteistä Suomen eri alueilla, yksityiskohtaisen ennusteen maataloudesta ja elintarvikesektorista sekä ennusteen metsäteollisuuden ja metsätalouden kehityksestä. PTT-katsaukset ilmestyvät neljä kertaa vuodessa sisältäen kaksi artikkelinumeroa ja kaksi Suhdannekuva-numeroa. Katsaukset löytyvät valitsemalla etusivun yläpalkista ko. kohdan.

TAKAISIN YLÖS